درباره نشریه

 عنوان نشریه: حسابداری مدیریت
صاحب امتیاز:دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد 

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

این مجله ازپاییز(مهرماه)1387 به صورت فصلنامه و متوالی چاپ می شود.
 مدیر مسئول:دکترهاشم نیکو مرام
سردبیر:دکترفریدون رهنمای رودپشتی
مدیر اجرایی : کاظم عبدی برزگر

ایمیل: farshadabdi59@gmail.com
 

  اهداف مجله
 انتشار وتوسعه دانش علمی ، تخصصی وکاربردی در زمینه حسابداری
مدیریت وگرایش های آن
کمک به ارتقاء وتعمیق سطح دانش در زمینه های مورد نظر مجله

 

محورهای موضوعی فصلنامه :

تحقیقات بین رشته ای حسابداری باسایر رشته های مدیریت 
سنجش عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری ومالی                  
کاربرد روشهای کمی در تحقیقات حسابداری  
تحقیقات بهای تمام شده       
تجزیه وتحلیل مالی برای تصمیم گیری         
مدیریت ریسک وروشهای سنجش آن 
تحقیقات حسابداری رفتاری ومهندسی حسابداری    
 سایرتحقیقات کاربردی نوین مدیریت در حسابداری

هیاًت تحریریه 
دکترتوفیق الهویرنلو، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمد ابراهیم پور زرندی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر فریدون رهنمای رود پشتی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر عباس طلوعی اشلقی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر سعید عسکری، استادیار دانشگاه ملبورن و ابوظبی
دکتر ایرج نوروش، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر هاشم نیکو مرام،  استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر احمد یعقوب نژاد، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

  این مجله از شماره بهار 89 دارای رتبه
علمی - پژوهشی 
وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می باشد 

آرشیو نشریه

چدید سال ششم، شماره شانزدهم، بهار 92
سال پنجم، شماره پانزدهم،زمستان91
سال پنجم، شماره چهاردهم، پاییز91

سال پنجم، شماره سیزدهم، تابستان 1391
سال پنجم، شماره دورازدهم، بهار1391 
سال چهارم، شماره یازدهم، زمستان 1390
سال چهارم، شماره دهم، پاییز 1390
سال چهارم، شماره نهم، تابستان 1390
سال چهارم، شماره هشتم، بهار 1390