اهداف و چشم انداز

  • انتشار و توسعه دانش علمی، تخصصی و کاربردی در زمینه حسابداری مدیریت و گرایش های آن.
  • کمک به ارتقاء و تعمیق سطح دانش در زمینه های مورد نظر مجله

محورهای موضوعی فصلنامه:

  • تحقیقات بین رشته ای حسابداری با سایر رشته های مدیریت
  • سنجش عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری و مالی
  • کاربرد روشهای کمی در تحقیقات حسابداری
  • تحقیقات بهای تمام شده
  • تجزیه و تحلیل مالی برای تصمیم گیری
  • مدیریت ریسک و روشهای سنجش آن
  • تحقیقات حسابداری رفتاری و مهندسی حسابداری
  • سایر تحقیقات کاربردی نوین مدیریت در حسابداری