راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان   مجله حسابداری مدیریت

از نویسندگان محترم

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه و تنظیم مقالات خود نکات زیر را رعایت نمایند:

1-   مقاله به ترتیب شامل چکیده (حداکثر 150 کلمه)، کلید واژه‌ها (حداکثر 5 واژه)، مقدمه، بحث و بررسی ، نتیجه‌گیری ، چکیده انگلیسی ، یادداشتها وفهرست منابع باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند بیش از 20 صفحه A4 تایپ شده (23 سطری) معذور است.

2-     فاصله خطوط 1، حاشیه از طرفین 4 و از بالا و پائین 5 سانتی‌متر، متن با قلم لوتوس13 و چکیده با قلم لوتوس 12 باشد.

3-   مشخصات نویسنده (نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، نام موسسه متبوع، نشانی، تلفن دورنگار و پیام نگار) در صفحه جداگانه بیاید. ضمنا نام نویسنده و مسئول مکاتبات مقاله همراه با آدرس پست الکترونیکی در صفحه اول مقاله ذکر گردد.

5-     صفحات مجزایی برای کتابنامه (مراجع و منابع) که شیوه نگارش آن به شرح زیر است، در نظر گرفته شود:

-         در داخل متن، شماره صفحه ذکر نگردد.

-     مراجع باید به ترتیب اشاره در متن یا به ترتیب حروف الفبا شماره‌گذاری شوند. مراجع آخر متن که هنوز منتشر نشده‌اند، باید با عنوان «زیر چاپ» نام برده شوند.

-         یادداشت‌ها قبل از فهرست منابع درج شود.

6- تعهدات مسئول مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان عبارت است از:

-         پذیرش مسئولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی

-         عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان (حداکثر 6 ماه پس از اعلام وصول به دفترمجله)

7- فرآیند ارزیابی و تعهدات مجله عبارت است از:

-     مقاله پس از دریافت و اعلام وصول جهت ارزیابی برای داوران ارسال می‌شود. در مراحل بعد، مقاله توسط نویسنده (مسئول مکاتبه) اصلاح و پس از آن در هیئت تحریریه و به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می‌شود.

-         مجله مسئولیتی در قبال دعاوی در بین نویسندگان و نیز نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده نخواهند داشت.

-         مجله در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می دارد. 

- چنانچه مشکلی در ارسال مقاله به وجود آمد می توانید با شماره تلفن 021-44869667 تماس حاصل فرمایید

- آدرس مجله : تهران - میدان پونک - انتهای اشرفی اصفهانی - به سمت حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات - دانشکده مدیریت واقتصاد  - اتاق 240