اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت بازرگانی-مالی وحسابداری استاد تمام -واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nikoomaramsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیریت بازرگانی -مالی وحسابداری استاد تمام-واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

roodposhti.rahnamagmail.com

مدیر داخلی

کاظم عبدی برزگر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی کارمند دانشکده مدیریت و اقتصاد

roodposhti.rahnamagmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر توفیق الهویرنلو

ریاضیات کاربردی استاد - واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

www.allahviranloo.com
t.allahviranloogmail.com

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه تهران

gheslamyut.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی

مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

mailpourzarandi.com

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد استاد تمام - دانشگاه علامه طباطبایی

m.taghaviyahoo.com

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیریت مالی-حسابداری استاد- واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

rahnama.roodposhtigmail.com

دکتر هاشم نیکومرام

مدیریت مالی-حسابداری استاد تمام - واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

nikoomaramsrbiau.ac.ir

دکتر عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی استاد - واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

toloiesrbiau.ac.ir

دکتر احمد یعقوب نژاد

مدیریت مالی-حسابداری دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

yaghoobaccgmail.com

دکتر ایرج نوروش

حسابداری استاد دانشگاه تهران

irajnoraveshyahoo.com

دکتر سعید عسگری

مدیریت مالی-حسابداری استادیار-دانشگاه ملبورن

saeid.asgariyahoo.com