سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

راهنمای اشتراک مجله حسابداری مدیریت

 

خواهشمند است جهت اشتراک مجله حسابداری مدیریت نکات ذیل را رعایت فرمایید:

1-     فرم اشتراک را بطور کامل و خوانا تکمیل نموده و کد پستی ده رقمی و تلفن تماس را حتماً قید نمایید.

2-   مبلغ اشتراک را به حساب شماره 0106989257002  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد 1017 به نام (صاحب حساب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واریز نموده و اصل فیش را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال نمایید:

تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد پستی: 1477893855 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله حسابداری مدیریت.

یا تهران صندوق پستی 755- 14155 دفتر مجله حسابداری مدیریت.

3-     هیچگونه هزینه پستی جهت اشتراک مجله دریافت نخواهد شد.

4-     حق اشتراک جهت چهار شماره از مجله در سال مبلغ 120000 (صدوبیست هزار) ریال می‌باشد.

5-     کپی فیش بانکی را تا زمان اولین شماره اشتراک مجله نزد خود نگاه دارید.

...............................................................................................................................................................................%

 

 

راهنمای اشتراک مجله حسابداری مدیریت

 

خواهشمند است جهت اشتراک مجله حسابداری مدیریت نکات ذیل را رعایت فرمایید:

1-     فرم اشتراک را بطور کامل و خوانا تکمیل نموده و کد پستی ده رقمی و تلفن تماس را حتماً قید نمایید.

2-   مبلغ اشتراک را به حساب شماره 0106989257002  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد 1017 به نام (صاحب حساب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واریز نموده و اصل فیش را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال نمایید:

تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد پستی: 1477893855 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله حسابداری مدیریت.

یا تهران صندوق پستی 755- 14155 دفتر مجله حسابداری مدیریت.

3-     هیچگونه هزینه پستی جهت اشتراک مجله دریافت نخواهد شد.

4-     حق اشتراک جهت چهار شماره از مجله در سال مبلغ 120000 (صدوبیست هزار) ریال می‌باشد.

5-     کپی فیش بانکی را تا زمان اولین شماره اشتراک مجله نزد خود نگاه دارید.

...............................................................................................................................................................................%

 

 

راهنمای اشتراک مجله حسابداری مدیریت

 

خواهشمند است جهت اشتراک مجله حسابداری مدیریت نکات ذیل را رعایت فرمایید:

1-     فرم اشتراک را بطور کامل و خوانا تکمیل نموده و کد پستی ده رقمی و تلفن تماس را حتماً قید نمایید.

2-   مبلغ اشتراک را به حساب شماره 0106989257002  بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد 1017 به نام (صاحب حساب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واریز نموده و اصل فیش را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال نمایید:

تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کد پستی: 1477893855 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر مجله حسابداری مدیریت.

یا تهران صندوق پستی 755- 14155 دفتر مجله حسابداری مدیریت.

3-     هیچگونه هزینه پستی جهت اشتراک مجله دریافت نخواهد شد.

4-     حق اشتراک جهت چهار شماره از مجله در سال مبلغ 120000 (صدوبیست هزار) ریال می‌باشد.

5-     کپی فیش بانکی را تا زمان اولین شماره اشتراک مجله نزد خود نگاه دارید.

...............................................................................................................................................................................%