داوران

1- دکتر هاشم نیکومرام

2- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

3- دکتر بهمن بنی مهد

4- دکتر احمد یعقوب نژاد

5- دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

6- دکتر زهرا پورزمانی

7- دکتر علی سعیدی

8- دکتر قدرت اله طالب نیا